پیش دبستان و دبستان دخترانه طاهره منطقه 2
     
 
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟