پیش دبستان و دبستان دخترانه طاهره منطقه 2
 
     
اهداف و برنامه ها