پیش دبستان و دبستان دخترانه طاهره منطقه 2
     
کادر آموزشی و علمی